„În tot acest timp Dodon ne-a demon­strat că este pre­şe­din­te­le scu­ze­lor. Refe­ren­du­mul pro­pus de către el nu este decât un joc pen­tru a ne dis­tra­ge aten­ţia de la pro­ble­me­le rea­le… Obser­văm cum PDM şi PSRM cola­bo­rea­ză: împart pos­tu­ri­le de amba­sa­do­ri, împart tele­vi­ziu­ni­le care mani­pu­lea­ză zil­nic popu­la­ţia etc. De ase­me­nea, Dodon a numit în func­ţie de jude­că­to­ri per­soa­ne cu pro­ble­me de inte­gri­ta­te, dar loia­li PDM-ului. Dodon ne vrea igno­ran­ţi şi dez­in­for­ma­ţi, ca să fim uşor de mani­pu­lat”, au decla­rat repre­zen­tan­ţii PAS.

Amin­tim că, în cadrul eve­ni­men­tu­lui de pre­zen­ta­re a rapor­tu­lui pri­me­lor 100 de zile în func­ţia de şef al sta­tu­lui, Igor Dodon a anun­ţat că a sem­nat un decret pre­zi­den­ţi­al prin care con­voa­că un refe­ren­dum naţio­nal pe 4 subiec­te: abro­ga­rea legii prin care mili­ar­dul furat din sis­te­mul ban­car a fost trans­for­mat în dato­rie de stat, acor­da­rea de împu­ter­ni­ci­ri supli­men­ta­re pre­şe­din­te­lui, scă­de­rea numă­ru­lui de depu­ta­ţi şi intro­du­ce­rea în şco­li a „Isto­ri­ei Mol­do­vei”. 

Refe­ren­dum ar urma să fie orga­ni­zat în data de 24 sep­tem­brie 2017 şi va avea un carac­ter con­sul­ta­tiv.