Introducerea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice prin crearea mai multor centre multifuncţionale reprezintă pentru Agenţie principalul element de reformă şi prioritate din perioada următoare. În acest context, un grup de deputaţi democraţi au venit la mijlocul lunii octombrie cu o iniţiativă de a facilita procesul de creare a centrelor multifuncţionale prin exceptarea ASP de la procedurile de achiziţii publice. 

Ce propun autorii iniţiativei

O asemenea măsură, deşi aparent ar putea duce la îndeplinirea mai rapidă a obiectivului dat, contravine atât Statului ASP, cât şi Acordului de Asociere cu UE, iar principalele riscuri vizează utilizarea netransparentă şi pe principii clientelare a banilor publici, scrie mold-street.md.

Proiectul de lege prevede amendarea articolului 4 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice prin exceptarea de la procedura de achiziţii publice a contractelor încheiate de către Instituţia Publică ”Agenţia Servicii Publice”, care au ca obiect procurarea de bunuri şi servicii, lucrări, în vederea creării subdiviziunilor acesteia (centre multifuncţionale) bazate pe principiul ghişeului unic de prestare a serviciilor publice.

Argumente subţiri şi neconvingătoare

Nota informativă ce însoţeşte proiectul face mai mult o descriere a cadrului legal şi instituţional aferent serviciilor publice decât o expunere de argumente. Or, autorii îşi justifică iniţiativa „în scopul executării prevederilor legale citate şi asigurării funcţionalităţii Instituţiei create, inclusiv în vederea creării subdiviziunilor - centre multifuncţionale”, iar „modificarea propusă este generată de faptul că, procedura de achiziţii publice este una complexă şi de durată, ceea ce poate duce la periclitarea executării sarcinilor menţionate supra”. 

Urmând logica dată, fiecare instituţie publică angrenată mai semnificativ în achiziţii de bunuri şi servicii ar putea cere exceptarea de la procedurile de achiziţii publice pe motivul complexităţii şi duratei de timp a acestora sau ar putea invoca neîndeplinirea în termenii stabiliţi a anumitor activităţi pe acelaşi motiv.

În altă ordine de idei, iniţiativa deputaţilor este în contradicţie cu însuşi Statutul Agenţiei, aprobat de Guvern în mai anul curent odată cu decizia de constituire a acestei structuri. Astfel, articolul 12 din documentul dat care menţionează atribuţiile Consiliului Agenţiei include şi luarea deciziilor „privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atât acoperirii necesităţilor, cât şi asigurării bazei tehnico-materiale a Agenţiei”. 

Din acest punct de vedere este evident că cel mai bun de a respecta această atribuţie este mecanismul de achiziţii publice.

Proiect ce contravine Acordului de Asociere cu UE

Deşi la descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia Uniunii Europene, autorii afirmă că „prezentul proiect de lege nu contravine legislaţiei Uniunii Europene”, afirmaţia dată nu corespunde realităţii. 

Astfel, în capitolul 8 „Achiziţii Publice" din Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană este stipulat că „Părţile recunosc contribuţia pe care organizarea unor proceduri de achiziţii transparente, nediscriminatorii, competitive şi deschise o are la dezvoltarea economică şi îşi stabilesc ca obiectiv o deschidere efectivă, reciprocă şi treptată a pieţelor lor de achiziţii publice." 

Totodată, alineatul 5 din art.271 privind standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor stabileşte clar că: „Toate contactele sunt atribuite prin intermediul unor proceduri transparente şi imparţiale care previn practicile de corupţie. Această imparţialitate este asigurată în special prin descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului, prin accesul egal al tuturor operatorilor economici, prin termene adecvate şi o abordare transparentă şi obiectivă.".

Mai mult, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice arată clar că tipurile de activităţi avute în vedere prin iniţiativa deputaţilor sunt pasibile procedurilor de achiziţii publice.

CNA: proiectul va periclita utilizarea eficientă a banilor publici

Nici expertiza anticorupţie a CNA nu oferă menajamente iniţiativei date.

Deşi pe de o parte, specialiştii de la CNA constată că „scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului real al proiectului”, pe de altă parte „autorul nu este în totalitate sincer cu privire la ceea ce intenţionează să realizeze prin intermediul proiectului”. 

Astfel, potrivit documentului „există suspiciuni că prevederile proiectului promovează un scop ascuns de legalizare a unui mecanism camuflat de eludare a achiziţionării de bunuri şi servicii, lucrări, sub pretextul "creării subdiviziunilor IP "Agenţia Servicii Publice" (centre multifuncţionale) bazate pe principiul ghişeului unic de prestare a serviciilor publice" exceptând procedura de achiziţii publice”.

Totodată, raportul mai constată că deşi „interesele promovate, pe de o parte, sunt în favoarea persoanelor responsabile din cadrul IP "Agenţia Servicii Publice" deoarece va permite prestarea cu succes şi în termene proxime a serviciilor publice” pe de altă parte „aceste interese sunt contrare interesului public, deoarece se creează "pârghii legale" de eludare a prevederilor din domeniul de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor bazate pe principiul ghişeului unic, ceea ce va periclita utilizarea eficientă a banilor publici, publicitatea şi transparenţa procedurii de achiziţie, precum şi tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu între operatorii economici”.

Contracte de zeci de milioane de lei în afara sistemului de achiziţii publice 

Deşi autorii iniţiativei nu menţionează nimic despre estimarea sumei mijloacelor financiare ce ar urma să fie utilizate prin eludarea sistemului de achiziţii publice, iar careva date publice despre costul total al investiţiilor necesare pentru crearea ghişeelor unice la moment nu sunt, putem deduce că valoarea totală va fi cel puţin de ordinul zecilor de milioane de lei. 

Constatarea dată se bazează pe faptul că după cum a declarat chiar Serghei Railean, directorul Agenţiei, în cadrul unei emisiuni, primul ghişeu unic va fi deschis pînă la sfârşitul anului în oraşul Străşeni, iar anul viitor vor fi deschise asemenea centre multifuncţionale în fiecare raion din Republica Moldova, inclusiv şi 3 centre multifuncţionale în Chişinău. Or, aducerea tuturor serviciilor publice aflate în portofoliul ASP sub acelaşi acoperiş implică cheltuieli semnificative atît pentru pregătirea locaţiilor, cît şi pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.

Planuri măreţe – digitalizare şi servicii publice doar cu buletinul

În cadrul aceleiaşi emisiuni, directorul Agenţiei Servicii Publice a vorbit şi despre modul cum se va desfăşura procesul de prestare a serviciilor publice în Centrele Multifuncţionale, pe care le va deschide instituţia. Conceptul de funcţionare este preluat din experienţa Georgiei şi a statelor Baltice, iar la în procesul dat Agenţia are şi suport din partea Băncii Mondiale şi a Centrului de Guvernare electronică. 

Astfel, pentru a reduce la maximum influenţa factorului uman unele servicii prestate de instituţie vor fi digitalizate: “O parte din servicii le vom elimina cu totul, iar o parte le vom digitaliza şi le vom plasa pe platforma MConnect, iar prin MAcces, instituţiile abilitate vor putea accesa bazele de date”. Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate MConnect facilitează schimbul de date dintre autorităţi pentru creşterea eficienţei şi calităţii de prestare a serviciilor publice. Prin intermediul acestei platforme, autorităţile publice fac schimb de date în timp real, fără a le solicita de la cetăţeni şi antreprenori.

Potrivit lui Serghei Railean, în oficiile multifuncţionale va fi amenajată şi câte o zonă de autoservire cu calculatoare şi terminale unde cei care deţin semnătură digitală vor putea accesa unele servicii. “Scopul nostru final este ca persoana să vină la Centrul Multifuncţional o singură dată doar cu buletinul şi să nu plătească suplimentar pentru informaţia care îi aparţine”, susţine şeful ASP.

În concluzie, principiul machiavelic „Scopul scuză mijloacele” nu este valabil în contextul iniţiativei deputaţilor. Or, Agenţia de Servicii Publice trebuie să creeze cît mai operativ Centrele Multifuncţionale, care vor însemna mai multă transparenţă şi mai puţină corupţie, însă modalitatea în care aceste centre vor fi create trebuie să respecte aceleaşi rigori de transparenţă, adică inclusiv cu organizarea unor proceduri de achiziţii publice corecte.