În acelaşi timp în iunie 2017, BNM a iniţiat identificarea de către o societate străină de audit a tranzacţiilor încheiate cu persoanele afiliate la cele trei bănci aflate sub supravghere sau în regim de intervenţie timpurie: Moldova-Agroindbank (MAIB). Victoriabank (VICB) şi Moldindconbank (MICB).

Rapoartele privind identificarea tranzacţiilor încheiate cu persoanele afiliate de către aceste bănci au fost recepţionate deja de către BNM şi urmează a fi analizate pentru luarea deciziilor.

Agroindbank, obligată să îşi consolideze controlul intern al activităţii de creditare

Referitor la constatarea la începutul anului 2016 de către BNM a două grupuri de acţionari ai MAIB. care au acţionat concertat şi au achiziţionat o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 43,1%, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, aceştia urmau să înstrăineze în termen de 3 luni acţiunile achiziţionate.

"Deoarece acţiunile menţionate nu au fost înstrăinate în termenele stabilite, acestea au fost anulate şi emise altele noi. Astfel, la Bursa de Valori a Moldovei au fost expuse la vânzare până în iunie 2017 două pachete unice de acţiuni. La 20.06.2017, Comisia Naţională a Pieţei Financiare a prelungit încă cu 6 luni termenul de expunere la vânzare a acţiunilor nou emise de bancă. E de remarcat că mai mulţi potenţiali investitori sunt cointeresaţi în procurarea acestor pachete de acţiuni", susţine BNM.

Vânzarea este însă tergiversată de o serie de litigii şi probleme juridice

În perioada ianuarie - februarie la MAIB a fost desfăşurat controlul complex asupra activităţi acesteia. Astfel, ulterior aprobării Hotărârii cu privire la rezultatele controlului complex de către Comitetul executiv al BNM din 29.06.2017, banca urmează să raporteze Băncii Naţionale trimestrial referitor la îndeplinirea măsurilor în scopul înlăturării neajunsurilor depistate în cadrul controlului complex, inclusiv referitor la consolidarea sistemului de control intern aferent activităţii de creditare, tranzacţiilor cu persoanele afiliate, guvernării corporative în cadrul băncii, scrie Mold-Street.

Banca Naţională susţine că monitorizează activ implementarea de către bancă a măsurilor prescrise.

Plan de măsuri de remediere la Victoriabank 

În cadrul supravegherii intensive a Victoriabank, BNM susţine că acordă o atenţie sporită transparenţei acţionarilor şi clasificării corecte a activelor conform riscului pe care îl poartă.

"În acest scop, BNM efectuează procedura de evaluare a acţionarilor ce deţin cote substanţiale în capitalul Victoriabank, şi, ca urmare, în luna martie 2017, au fost aplicate sancţiuni sub formă de amendă unor deţinători de cote în capitalul social al VICB (Insidown şi Lobanov n.r.).în mărime de aproximativ un milioane de lei, care a fost achitată în bugetul de stat", se arată într-un raport al autorităţii bancare.Totodată ca urmare a rezultatelor controlului complex efectuat la bancă, pe 4 octombrie 2017,  Comitetul executiv al BNM a aprobat hotărârea, prin care a decis aplicarea sancţiunii de amendă faţă de membrii Comitetului de Direcţie al Victoriabank, aflaţi în funcţie în perioada supusă controlului. Suma totală a amenzilor constituie 496.100 lei.

"În special, banca nu a respectat cerinţele prudenţiale referitoare la activitatea de creditare, reglementările valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc", susţine BNM.

Băncii i-a fost prescris elaborarea unui plan de măsuri de remediere referitor la lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate în cadrul controlului cu stabilirea termenelor concrete de realizare.

Moldindconbank aşteaptă decizia BNM

Şi la Moldindconbank, care se află de un an de zile, în cadrul regimului de intervenţie timpurie, ca urmare a constatării activităţii concertate a unui grup de persoane care a achiziţionat şi deţine o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 63.89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, se descoperă noi încălcări a Legii instituţiilor financiare.

Prin decizia din 20 octombrie 2016, BNM a dispus băncii efectuarea evaluării activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii de către o companie de audit. Ulterior, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 13.04.2017, s-a dispus actualizarea evaluării menţionate şi prezentarea raportului final către BNM. Raportul de evaluare final a fost prezentat BNM în luna septembrie. Actualmente acesta este în proces de examinare, potrivit BNM.

De asemenea, ca rezultat al controalelor pe teren efectuate pe parcursul anului precedent la Moldindconbank, Comitetul executiv al BNM prin Hotărârea din 13.04.2017 a solicitat băncii "elaborarea unui plan de măsuri de remediere, care să consolideze managementul riscului de credit şi al lichidităţii, să asigure menţinerea indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc mai mare de 20%, să revadă actele normative interne ale băncii în vederea perfecţionării acestora, etc".

În trimestrul II 2017, a fost desfăşurat controlul complex asupra activităţii băncii. Raportul privind rezultatele controlului complex a fost expediat băncii în luna octombrie, astfel în perioada următoare Banca Naţională va emite o hotărâre în acest sens.

De asemenea, pentru a asigura monitorizarea riguroasă a băncii care se află în intervenţie timpurie, BNM a solicitat administratorilor temporari prezentarea periodică a raportului privind poziţia financiară a băncii şi acţiunile întreprinse pe parcursul exercitării mandatelor.